هیتر چتری یا قارچی بخاری چتری یا بخاری فضای باز قارچی متداول ترین بخاری فضای باز است که برای گرم کردن محیط در فصل سرد استفاده می شود. بخاری های قارچی گاز سوز هستند و می توانند از گاز طبیعی یا سیلندرهای گاز به عنوان منبع سوخت استفاده کنند. ارتفاع…